Verslag Algemene Leden Vergadering

Verslag Algemene Leden Vergadering

Opening/mededelingen
De voorzitter heet de leden welkom en opent de algemene leden vergadering. De voorzitter constateert dat er voldoende leden aanwezig zijn en voldoende volmachten door het bestuur zijn ontvangen om over het jaarverslag 2018 en de begroting 2019 te stemmen.

Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
Jaarverslag 2018
De penningmeester licht het jaarverslag 2018 toe. Dit jaar stond in het teken van de verkiezingen. In dit jaar is aan de Vereniging De VrijeLijst de ANBI status verleend. Dit is gunstig voor donaties, omdat deze in gevallen afgetrokken kunnen van de inkomstenbelasting. Vandaar ook dat een lening in 2017 omgezet is naar een gift.
De voorzitter vraagt de ALV het jaarverslag 2018 goed te keuren. De leden stemmen daar mee in.

Begroting 2019
De penningmeester licht de begroting 2019 toe. Het is de bedoeling dat er voor de volgende verkiezingen voldoende financiën aanwezig zijn. Vanuit de bijdragen van de fractieleden en van de wethouder wordt het verkiezingsfonds reeds aangevuld.
Aandacht wordt gevraagd aan de opbouw van de vereniging en aan het ontwikkelen van talenten binnen de vereniging (o.a. toolkit voor fractieleden). Het bestuur zal hier samen met de fractie en plan voor ontwikkelen (actie bestuur en fractie). Hier zijn wel middelen voor nodig.
Om schenkingen voor donateurs aantrekkelijk te maken zal er een obligatieregeling worden gemaakt (actie bestuur). Hiermee kunnen ook privépersonen eenvoudig gebruikmaken van inkomstenbelastingaftrek. Met deze donaties kunnen extra activiteiten worden georganiseerd, zoals inzet sociale media, organiseren van publieke debatten (zoals over de energietransitie en klimaatdoelstellingen), werven van leden.
De voorzitter vraagt de ALV de begroting goed te keuren. De leden stemmen daar mee in.

Wat verder ter tafel komt
Bärbel heeft een begin gemaakt met een logboek waarin het stemgedrag van de fractie in de raad wordt toegelicht. Dit ziet er overzichtelijk uit. Een dergelijk overzicht wordt vanuit transparantie-oogpunt noodzakelijk geacht. De vraag is nu nog hoe dit op de website wordt bijgehouden. De fractie pakt dit op (actie fractie).
Cees vraagt om even stil te staan bij de ontwikkeling bij de (politieke) ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Ron geeft aan het afgelopen jaar er een goede samenwerking is ontstaan tussen het college en de fractie. De fractie heeft een eigen geluid, boekt resultaten, wordt gewaardeerd en is helder in haar positionering. De VrijeLijst staat er goed voor, dankzij de ontwikkeling van het raadsprogramma en deelname in de minderheidscoalitie. De raad staat nu ten aller tijde aan te roer en dat is precies waar De VrijeLijst voor staat.
Het zou goed zijn wanneer we dit meer uitdragen naar de bewoners van CAL. Hiermee kan het vertrouwen in de politiek worden versterkt.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *