Verkiezingsprogramma

De VrijeLijst onderschrijft de aanbevelingen van de inwoners. Meer nog: De VrijeLijst is er Namens U. Wij zijn aan de ambassadeurs verschuldigd uitvoering te blijven geven aan de agenda die in 2018 leidde tot het Raadsprogramma dat door alle politieke partijen in de gemeenteraad is ondertekend. Een agenda zoals door de inwoners is aangedragen is geen statisch document, maar het begin van afspraken, van acties en initatieven. Soms worden deze geholpen door geluk en meevallers, soms onderbroken en geremd door tegenspoed, zoals de corona pandemie die de wereld al twee jaar in de greep houdt. Door krachten te bundelen en te geloven in samenwerking helpen we elkaar en onszelf uit moeilijke situaties en bieden we elkaar perspectief.

1.

Woningaanbod met goede voorzieningen

De eerste en de laatste letter van het klassieke Griekse alfabet sieren de gevel van het statige kerkgebouw aan de Brederodestraat in Bakkum. Alfa en Omega (‘Ik ben de A en de Z’). Het gebouw dat decennialang dienstdeed als Godshuis transformeert de komende jaren naar een woonfunctie. In het omhulsel van de kerk komen zes woningen. Wonen, met de steeds maar toenemende druk op de huizenmarkt is wonen voor velen een droom (soms een nachtmerrie) geworden. Een groep bewoners rond de Maranathakerk is opgestaan om samen met de gemeente (woon)scenario’s te bedenken die ook aan dit beeldbepalende kerkgebouw een nieuwe, sociaal maatschappelijke toekomst geven. Toevalligerwijze stammen beide gebouwen uit dezelfde periode. De VrijeLijst is blij met burgerinitiatieven die kracht en positieve energie geven aan de toekomst van onze gemeente. Ze geven meer onderlinge verbondenheid. Van onderwijs tot sport en cultuur, in veiligheid en in zorg.

2.

Zorgen voor balans tussen bebouwing en landschap

Het bestaan van een Raadsprogramma dat door alle partijen wordt onderschreven is fijn voor inwoners. Iedereen doet mee en kan het verschil maken. Inwoners denken niet in termen van ‘coalitie en oppositie’, waarin de ene partij de ander buitenspel zet. Inwoners  willen dat de politiek voor oplossingen zorgt. Namens U. Zorgen dat bouw en landschap in evenwicht blijven is een van de belangrijkste opgaven die inwoners meegeven voor Castricum, Bakkum, Akersloot, De Woude en Limmen. De VrijeLijst legt dit uit, dat er geen plaats is voor ongebreidelde groei in het buitengebied. Provinciale en landelijke richtlijnen zoals de geluidscontouren van Schiphol leggen hieraan trouwens ook beperkingen op. Niet voor niets zijn we een unieke gemeente met een zoute én zoetwaterkust, met rijke en open, bijzondere natuurgebieden. Door de schaarse vrije ruimte intelligent te benutten en functies samen te voegen, zoals in sport, onderwijs en jeugdzorg, bedrijfsterreinen en winkelgebieden te centreren komt er ruimte voor woningbouw vrij. Onze dorpsharten verdienen een mooie, aantrekkelijke groene uitstraling met kwaliteit waar funshoppen, cultuur en horeca op dorpsniveau hand in hand gaan.

3.

Meer onderlinge verbondenheid

Participatie is meer dan aan inwoners gelegenheid geven in te spreken bij voor hen belangrijke onderwerpen. De VrijeLijst neemt inwoners serieus. Wij hebben bestaansrecht dankzij U. Dat willen we vertaald zien worden in de gemeenteraad. De tijdelijke burgemeester van Heerhugowaard bracht recent een alleraardigst idee op: laat de inwoners bij het uitbrengen van hun stem ook een thema meegeven aan de nieuwe gemeenteraad dat zij voor hun gemeente belangrijk vinden.

4.

Een gemeente waar samenleving en overheid samen optrekken

De afgelopen vier jaar is er veel verbeterd in de relatie tussen gemeente en inwoners. Het vertrouwen van inwoners in het bestuur nam toe van 12% (een historisch dieptepunt in 2016) naar 26%. Corona maakte dat de overheid belangrijk werd in ieders even, en voor velen zelfs in het kunnen overleven. Twee van de vier bestuurlijke jaren heeft onze wethouder, geholpen in een team van medewerkers en een noodfonds, in het oog van de storm gestaan door instellingen, ondernemers en inwoners waar mogelijk te helpen in stress en crisissituaties. Niet eerder werd zo duidelijk hoe belangrijk het is met elkaar het gesprek aan te gaan. Fysiek waar het kan, liefst op locatie, en digitaal waar het moet of beter is of nog sneller tot resultaten leidt. Plannen zijn in een ver gevorderd stadium om de hal van het gemeentehuis open te stellen voor een spreekuur en tafelgesprekken tussen inwoners en gebiedsregisseurs. Ook de faciliteit aan inwoners om online indrukken en meningen te delen op www.ikdenkmeeovercastricum.nl wordt verder uitgebreid.