Het Gemeentebestuur heeft de Begroting 2017 gepresenteerd. Dit is donderdag 3 november onze reactie, waarin we meteen ook de wijzigingsvoorstellen van de collegepartijen in de Raad meenemen:

“Om te beginnen verwacht De VrijeLijst raadsbrede steun voor onze oproep om de Begroting van 2017 realistisch te maken door deze aan de opdracht te verbinden de beleidstaken in cijfers te concretiseren. Gelukkig maar dat de OZB-ballon, die we in Castricum toch niet meer mogen oplaten, aan het touwtje blijft (wethouder Swart speelde met het idee om af te zien van 1,1% inflatie).

De VrijeLijst onderschrijft de visie van het college van B en W om raadsvoorstellen op basis van inhoud te behandelen. Hierbij wenst onze fractie in de beoordeling van personen en partijen het algemene democratisch beginsel te respecteren – wij geven de raad in overweging hetzelfde te doen – om behalve aan het college en burgerinitiatieven het recht van voorstellen aan de raad voor te behouden aan politieke partijen en personen die verkozen zijn in de raad.

Leden van de raad die tijdens de zittingsperiode van politieke partijen zijn afgesplitst hebben het wettelijk recht om zelfstandig of onder een zelfverkozen naam hun raadszetel(s) te behouden om zo hun werkzaamheden te kunnen voortzetten. Anders ligt dit, zowel tenaanzien van de tenaamstelling als in de beoordeling van voorstellen, voor politieke partijen die in andere gemeenten dan Castricum raadszetels hebben, en vanuit die hoedanigheid de samenstelling van de gemeenteraad in Castricum manipuleren.

Het mengen van raadsvoorstellen en het gedachtegoed van politieke partijen die in een andere gemeente dan Castricum in de raad vertegenwoordigd zijn, alsof de partij in Castricum spreekt vanuit haar zetelrecht, vinden wij ongepast, en is naar onze overtuiging ook niet goed voor de uitoefening van het systeem van representatieve democratie.

Voorstellen van politieke partijen kunnen naar onze mening alleen rechtmatig en transparant worden beoordeeld wanneer partijen bij verkiezingen tenminste een zetel hebben verworven.

De VrijeLijst zal de motie ‘Beoordeling Voorstellen’, opgebracht door Forza!, steunen wanneer deze wordt afgezonden door het ‘raadslid Castricum’. Nu PvdA en CK&G de motie van het ‘raadslid Castricum’ hebben geadopteerd, schaart De VrijeLijst zich achter de adoptiepartijen. De VrijeLijst stelt voor hierna in de taakuitoefening van de raad het voorbeeld van de Tweede Kamer en haar voorzitter mevrouw Khadija Arib te volgen, door personen die zijn afgesplitst van partijen voortaan te duiden als het lid’ gevolgd door de achternaam van de volksvertegenwoordiger, of door de aanduiding ‘groep’ indien het gaat om meerdere personen.

De VrijeLijst neemt met instemming kennis van de ‘stok achter de deur’ inzake de VVD motie hondenbelasting. Graag verneemt onze fractie welke concrete plannen het college in 2017 heeft met betrekking tot de aanleg en optimalisatie van hondenlosloopgebieden, de aanschaf van poepzuigers en verbeterde route-aanduidingen zodat onduidelijkheden waar losloopgebieden beginnen en ophouden worden weggenomen. Nu we toch met Uitgeest, Bergen en Heiloo gaan samenwerken zeggen wij, kijk eens hoe de buren dat doen.

De moties die over de BUCH samenwerking gaan ziet onze fractie sowieso als een versterking van onze oproep om naar bestuurlijke fusie onderzoek te doen. Aan een systeem waarbij de acceptgirokaart wordt heringevoerd, zoals de PvdA wil, heeft onze fractie overigens geen behoefte. Dat lijkt ons eerlijk gezegd ook niet erg in lijn met de toekomst gerichte ambities en de afspraak om in het hele land de girokaart per 2019 af te schaffen.

Een ander onderwerp van de PvdA, aandacht voor de trottoirbreedte, vindt onze fractie wel een goed punt. Maar dan graag niet beperken tot de Geelvinck- of willekeurig welke andere straat, maar gemeentebreed.

Het terugkerende VVD item voor een verhard pad naar Bad Noord begint op de zwembadmotie van GDB voor Dampegheest in Limmen te lijken. Dat pad kan er niet komen!

Hopelijk kunnen de liberalen dit keer wel leven met het antwoord. De Santmark motie van de PvdA is ook een bijzondere. Misschien staan er nog meer tuinen en landgoederen van particulieren op de verlanglijst van de PvdA om door de overheid te worden opgeknapt?

Jammer dat het CDA er in de zomer niet van op de hoogte was dat de voormalige katholieke Augustinusschool de komende twee, en mogelijk zelfs vier jaar, buiten beeld blijft als woningbouwlocatie.

De motie van de afvalbrengdepots, geschreven door de VVD, is prima. Met hetzelfde personeel, dezelfde openingstijden in alle vier gemeenten, voor iedereen toegankelijk, ook tussen de middag. Onze fractie ziet ook deze motie als opmaat naar bestuurlijke fusie.
Moties over woningbouw voor senioren, jongeren, starters worden in de raad van Castricum een mantra. De VrijeLijst wacht nog steeds op de uitkomst van de enquete onder verantwoordelijkheid van voormalig VVD wethouder Hollenberg (2015) en op de uitvoering van de motie voor sociale huur die onze fractie in 2015 (!!) samen met CDA en CK&G heeft ingebracht. Uitbreiding van sociale wijkteams, zoals GroenLinks vraagt, kan wellicht worden ondervangen als meer ruchtbaarheid wordt gegeven aan de inloopspreekuren waarvan klaarblijkelijk in Limmen, Akersloot en op de Woude weinig gebruik wordt gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *