Jaarverslag 2020
Het jaar 2020 was een vreemd jaar. Corona kwam, bleef, ging weg, kwam terug en bleef nog even langer. Meerdere malen stonden wij op het punt u uit te nodigen voor een Algemene Ledenvergadering en evenzovele keren hebben wij de dit uitgesteld. Onze fractie bestaande uit Bärbel Böhling, Reinaud van de Fliert, Paulien Zwikker en Tim de Heer hebben zich kranig geroerd.
De fractie van De VrijeLijst is doorgegaan met de opgaven uit de maatschappelijke agenda en het verkiezingsprogramma. Zij hebben een aantal mooie woningbouwprogramma’s in Akersloot, Limmen en Castricum op weg geholpen. Gelijktijdig ook gestreden voor behoud en bescherming van het landschap als het gaat om woningbouw of de plaatsing van zonnepanelen of windmolens. Maar ze hebben zich ook ingezet voor de opwekking van duurzame energie daar waar het zinvol is.
De draak van polarisatie was er ook in 2020 in de lokale politiek. Populistische fracties en weinig afgewogen pers hebben niet geholpen in de dialoog rondom flexwoningen, jeugdzorg of bij de begrotingsbehandeling van 2021. Gelukkig is er wel een meerderheid in de raad die open staat voor feiten en goede argumenten – ook al lees je er weinig over in de lokale bladen.
Onze wethouder Ron de Haan heeft zich dit jaar uitstekend geweerd. Hij heeft onder meer de volgende zaken op de kaart gezet.

 1. Bestuursakkoord (10 jaar) met Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) voor 4 jaarrond strandpaviljoens in Castricum aan Zee, gevolgd door overeenstemming over de verplaatsing van watersportcentrum Sports@Sea en integratie met strandpaviljoen Deining in de zomer van 2021 naar een nieuwe duurzame accommodatie op een nieuwe locatie;
 2. Als pilot begonnen Jongerenwerk Castricum (5 jongerenwerkers) duurzaam opgenomen in de gemeentebegroting (145000 euro);
 3. Raadsakkoord voor een gemeentelijke beleidsvisie op Integrale Kind Centra (IKC);
 4. Raadsakkoord voor de startnotitie en een bestuursopdracht die moeten leiden tot een gemeentelijke Onderwijsvisie waarin ambities over kansengelijkheid, internationaal onderwijs en integrale kind-centra zijn verwoord;
 5. Burgerinitiatief Akersloot met zwemsteiger en speeltoestellen in recreatiegebied De Hoorne gaat uitgevoerd worden in 2021 dankzij gemeentelijk krediet (350000 euro);
 6. Raadsakkoord voor beleidsnota “Cultuur met Kansen” met twee nieuwe programmalijnen ‘Castricum op de Kaart’ en Cultuur voor Iedereen’ en extra budgetruimte (60000 euro);
 7. Raadsakkoord voor verlenging contract voor 18 gemeenten met Horizon in Bakkum (2021-2022) voor JeugdzorgPlus, ondanks politieke commotie in enkele gemeenten;
 8. Kunstwerken (CatchFish) op strandplateau, in Bakkum (Skulpers) en voor NS station (mozaïekbankje);
 9. Raadsakkoord en gemandateerd om vanuit Corona Herstelfonds krediet te verstrekken aan ondernemers, sport- en cultuurinstellingen tijdens de lockdown (100.000 euro);
 10. Castricum gaat mee in landelijk sportakkoord met “Castricum Beweegt”
  Voor het volledige verhaal van de fractie en van de wethouder verwijzen wij naar de aparte documenten die op de site staan.
  ALGEMEEN
  OPRICHTING EN DOEL
  Vereniging De VrijeLijst is opgericht op 7 december 2005 en heeft ten doel:
  op een interactieve transparante wijze met respect voor de diversiteit van de verschillende
  dorpskernen betrokken te zijn bij de bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen
  van de gemeente Castricum.
  ANBI STATUS
  De vereniging heeft de ANBI-status. ANBI is de afkorting voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.
  Een ANBI-status leidt tot een fiscaal-vriendelijke behandeling van eventuele giften aan de vereniging.
  INHOUD Financieel jaarverslag
  In het financieel jaarverslag treft u aan:
 11. Balans per 31 december 2020
 12. Staat van Baten en Lasten over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020
  GRONDSLAGEN
  Alle bedragen zijn weergegeven in euro’s
  TOELICHTING
  In de begroting voor het jaar 2020 waren uitgaven voorzien voor media-uitingen.
  Besloten is deze uitingen door te schuiven naar 2021 en het media budget 2021 te combineren
  met het media budget voor 2020.
  Het jaarverslag is met zorg samengesteld door de penningmeester van de vereniging.
  Indien u op onjuistheden of onduidelijkheden stuit, stellen wij het vanzelfsprekend op prijs
  indien u uw vragen aan het verenigingsbestuur stelt.
  Castricum, 3 januari 2021
  Het bestuur:
  Cok van Bergen Henegouw, voorzitter
  Ard Laan, penningmeester
  Paulien Zwikker, secretaris

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *