Schriftelijke vragen de Vrije Lijst kunstgrasveld MHCC

 Schriftelijke vragen aan B en W: aanleg waterkunstgrasveld MHCC 

Castricum, 29 augustus 2022 

Geacht college, 

De VrijeLijst draagt de lokale sportwereld een warm hart toe. Onze raadsfractie hecht ook aan een transparant proces wanneer gemeenschapsgelden worden ingezet. In een recente webpublicatie van ‘Nieuws uit Castricum’ dd 21 augustus jl. heeft onze fractie verrast kennis genomen van het bericht over de aanleg van een waterkunstgrasveld voor de hockeyvereniging MHCC op sportpark Wouterland. Een afschrift van de publicatie sturen wij separaat mee. Naast de felicitaties aan de vereniging en de complimenten over de voorspoedige afwikkeling – in het artikel wordt aangekondigd dat de ingebruikname in oktober plaatsvindt – heeft onze fractie ook een paar vragen: 

1 Kunt u het collegebesluit met de Raad delen, op grond waarvan ‘de gemeente’ besloten heeft de aanleg van het waterveld te financieren, de projectleiding en -uitvoering op zich neemt? 

2 Om veilig te stellen dat de MHCC de exploitatielasten ook in de verre toekomst kan dragen zien wij van uw college graag de terugbetalingsregeling in die met de vereniging is afgesproken in de vorm van huur, gespecificeerd in meerkosten en opgave van de duur, in jaren/seizoenen. Wilt u die leveren? 

3 Uw college is natuurlijk bekend met het besluit van de gemeenteraad over de verordening kunstgrasvelden op basis van zand, waaronder begrepen dat uitvoeringen die duurder zijn voor rekening en risico komen van de aanvrager. Ook voor de uitvoering in zand dient de verzoeker aan voorwaarden zoals een meerjarenvisie op leden(groei), financiële zekerheid, commitment van de koepelorganisatie te voldoen. Kunt u bevestigen dat deze procedure is gevolgd, het verloop hiervan met de raad is gedeeld, zoals ook dat de keuze van de vereniging voor de gemeente geen consequenties en/of risico’s zal hebben die de gemeentefinanciën en/of werkorganisatie BUCH op latere termijn (alsnog) nadelig kunnen belasten? 

4 In dezelfde publicatie rept de auteur dat de rugbyclub op hetzelfde complex er dankzij MHCC ‘een veld bij’ krijgt, en MHCC hiervoor in de plaats een nieuw half hockeyveld met zandvulling krijgt op een ‘nader te bepalen locatie’. Een en ander is volgens de publicatie afhankelijk van verdere besluitvorming door de gemeente. Kunt u aangeven of deze passage correct is? Wie wordt hier met ‘de gemeente’ bedoeld, en hoe vindt de aanleg- en kostenafwikkeling plaats? 

5 De MHCC voorzitter spreekt in de publicatie over een akkoord dat met ‘de gemeente’ gesloten is. Kunt u aangeven welk akkoord hier wordt bedoeld? 

De beantwoording ziet onze fractie graag tegemoet. 

Met groet, 

Gemeenteraadsfractie De VrijeLijst