Standpunten

Thema's

Zwembad

De VrijeLijst houdt vast aan een sober, doelmatige en efficiente zwemvoorziening voor alle doelgroepen, zoals in 2019 door de Raad aan onze wethouder is opgedragen. Initiatieven die wensbeelden geven die hieraan voorbij gaan mogen aan de gemeente geen openstaande rekening achterlaten die het dorp (lees: de inwoners) niet kunnen dragen.

Beverwijkerstraatweg

De VrijeLijst herkent zich goed in het burgerinitiatief dat vraagt om de spoorlijn te verleggen naar een trace langs de N203 (Uitgeest-Limmen-Heiloo) met een ondergrondsperron op de kruising Zeeweg (bereikbaar vanaf-naar NoordEnd en Limmen/Akersloot). Ze maakt een einde aan de discussie over de spoorse kruisingen met de Beverwijkerstraatweg (en de Mient-Ruiterweg). De Dorpsstraat kan na 30 jaar eindelijk een veilige en mooie autoluwe dorpsstraat worden. In 2010 is deze variant door De VrijeLijst reeds voorgesteld (en toen vanwege de hoge kosten afgewezen). Nu bewoners hier opnieuw mee komen zijn wij benieuwd naar de uitkomsten van een serieuze verkenning van de nadelen én de voordelen. Het verleggen van de spoorlijn en het station naar het geografische hart van onze gemeente brengt namelijk een zee van mogelijkheden en kansen op het gebied van woningbouw, autoverkeer (via de huidige spoorlijn naar Uitgeest), bereikbaarheid Castricummerwerf, Bonhoeffercollege en Castricum Oost/bedrijvenpark Heemstederweg en bevordert natuurbehoud. Natuurlijk: er is lefkapitaal voor nodig maar we krijgen er ook een ontzettend mooi dorp voor terug. Minder overwegen die Bakkum en Castricum scheiden is ook veel veiliger en rustiger.

Dorpshart

Voor het dorpshart van Castricum ligt al jaren een fantastisch plan onder te stoffen op de planken van – alweer – een burgerinitiatief. Architecten, kerkgangers van de Dorpskerk in Castricum, ondernemers en inwoners hebben het plan opgevat om de kerk uit 1700 mooi in het licht van een groene omgeving te brengen die gekenmerkt wordt door ‘een rondje om de kerk en de begraafplaats met bomen, bankjes, een rustig oversteekbaar plein met horeca(terrassen), cultuur en winkeltjes’. Met in de kerk diensten en concerten. Er is geld voor uitvoering in het fonds versterking winkel- en verblijfsgebieden, nu de politieke en bestuurlijke wil nog om deze gelden hieraan ook te willen besteden.

Kooiplein

Het Kooiplein in Castricum net als andere ‘vergeten’ pleinen in onze gemeente verdienen een toekomstbestendige functie. De VrijeLijst gaat graag in gesprek met de initiatiefnemers die gedachten hebben over deze dorpspleinen in Limmen, Akersloot en Castricum. 

Scholen

Misschien wel de grootste politieke dwaling van de afgelopen periode is het raadsbesluit in 2021 om de onderwijsbegroting voor de gemeente tot 2025 naar ‘nul’ terug te brengen. Inspanningen en smeekbedes van onze wethouder om de kinderen in Castricum Oost en West niet in de steek te laten werden niet verhoord. Nieuwbouwplannen voor basisscholen in Bakkum en Castricum Oost hebben hierdoor jaren vertraging opgelopen. We gaan ons best doen om de kindcentra in west en oost opnieuw op de agenda te krijgen (en te houden!), in oost op de locatie Koekoeksbloem (voorheen de locatie Montessorischool) en in west aan de Vondelstraat en/of Professor Winklerlaan. Suggesties die lonken naar een meer passende locatie zijn welkom. Mogelijk kan Parnassia Dijk en Duin uitkomst bieden voor het basisonderwijs in Bakkum, of anders wel voor de toekomst van het Supreme College dat nu tot enthousiasme van omwonenden, kinderen en onderwijsgevenden in de Maranathakerk is ondergebracht.

Inzicht
De VrijeLijst is een groot voorstander van de komst van kindcentra die aan kinderen van 0 tot 13 jaar onderwijs en opvang onder één dak biedt waaraan vaak ook nog andere functies zoals cultuur, zorg, sport en andere buurtfuncties kunnen worden toegevoegd. De gemeente is volgens de onderwijswet gehouden aan de kosten voor de onderwijshuisvesting, het schoolbestuur en andere partners betalen de kosten voor de dagopvang en andere functies. Een win-win situatie die ruimte bespaart, kinderen een gelukkige en goede start bezorgt en blije ouders.

Sport

De lokale sportwereld zit niet stil, ondanks Corona. De rugby zit knel, verenigingen op NoordEnd krijgen kunstgras, we willen een nieuw zwembad en in Limmen en Akersloot wordt gepuzzeld met de sportvelden en met de mogelijkheden van uitbreiding en samenwerking. Voor sportpark Cloppenburgh in Akersloot is zelfs een plan in voorbereiding dat heel ambitireus voorziet in het samenbrengen van verschillende verenigingen, met de toevoeging van een overdekte hal, passend op het dorp. De VrijeLijst is er een warm voorstander van om dit plan in co-regie tussen gemeente en verenigingsbestuurders op haalbaarheid te onderzoeken. Vrijkomende ruimte zou geschikt kunnen zijn voor herontwikkeling voor bijvoorbeeld woningbouw.

Inzicht
De gemeente moet meewerken én meebetalen aan een gemeenschappelijk sportpark voor de sportverenigingen in Akersloot. Eerst investeren en daarna geld verdienen. Daar gaan we een bestuursopdracht van maken waarmee het gemeentebestuur voortvarend aan de slag moet gaan. Het samenbrengen van clubs zoals de tennis- en voetbalvereniging, handbal en mountainbike geeft in combinatie met een overdekte hal, die kleiner kan worden dan De Lelie maar die wel de lokale sportwereld bedient, allerlei voordelen. Meer slagkracht voor de verenigingen en ook bestuurlijke samenwerking. En voor de gemeente komt er op interessante locaties grond vrij die wellicht kan worden ingevuld met woningbouw voor oude en nieuwe Akersloters.

Veiligheid

De VrijeLijst is geen voorstander van cameratoezicht als garantie voor een veilig straatbeeld. Op sommige locaties, zoals het NS station en in winkels kunnen camera’s helpen zoals bijvoorbeeld tegen diefstal en roof, maar vaak lost cameratoezicht het probleem (zoals bij overlast die wordt ervaren door hanggroepjongeren) niet op en verplaatst dit zich. Liever zien wij dat ouders hun kinderen en mensen elkaar aanspreken, dan dat camera’s en BOA’s voor onze veiligheid moeten instaan.

Castricum scoort overigens goede cijfers wanneer het aantal misdrijven en misdaadcijfers van onze gemeente worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Op 110,27 misdrijven per 10.000 inwoners landelijk was het Castricumse cijfer in 2021 (4e kwartaal) iets meer dan de helft: 61,55. Eenzelfde beeld laat de diefstal van snorfietsen, scooters en (brom)fietsen zien: 11,08 per 10.000 inwoners nationaal op 6,62 in Castricum. Op diefstal van motorvoertuigen scoort Castricum zelfs tot éénvijfde van het landelijk cijfer: 1,26 in NL op 0,28 in Castricum. Waren in 2021 (4e kwartaal) landelijk 0,09 inwoners per 10.000 slachtoffer van een overval, in Castricum was dat cijfer 0,28; 0,39 Nederlanders (per 10.000) waren betrokken bij een straatroof tegen 0,28 in Castricum.
Het aantal bedreigingen en mishandelingen in Castricum is eveneens veel lager dan gemiddeld in NL: 1,38 per 10.000 inwoners in Castricum hadden hiermee te maken, tegen 4,69 gemiddeld landelijk. Een vergelijkbaar cijfer noteert zedenmisdrijven: 1,66 in Castricum op 4,37 nationaal.
(cijfers afkomstig van waarstaatjegemeente.nl)

Bij specifieke doelen kan cameratoezicht helpen. Vaak lost cameratoezicht het probleem echter niet op en verplaatst het probleem zich. Cameratoezicht stimuleert naar ons idee niet de sociale cohesie  van de samenleving.

Inzicht
Meer Boa’s lossen de problemen en dilemma’s niet op. Dat moet versterkt in de samenleving worden gedaan. Mensen moeten elkaar weer leren aan te spreken op storend en/of verkeerd gedrag. De VrijeLijst pleit voor investeren in de sociale cohesie. 

Publiekelijk vuurwerk moet worden toegestaan. Particulier vuurwerk niet.

Verkeer

Veel Castricummers gaan voor hun werk dagelijks het land in. Het spoor, InterCitystation en de nabijheid van de A9 maken Castricum uitstekend bereikbaar. Verbeteringen moeten zowel ten goede komen aan de fiets, de auto als het openbaar vervoer. Het burgerinitiatief om te onderzoeken of het treinstation van Castricum meer centraal in de gemeente te plaatsen, met een railverbinding langs de N203 naar Limmen, is op zijn minst interessant. We hebben dit in 2010 al eens geopperd, zodat we de overwegen kunnen weghalen, het knooppunt Beverwijkerstraatweg en het dorpshart met winkels en woningen prachtig kan uitlopen op het natuurgebied en de duinen. De kosten – 90 miljoen euro, vallen eigenlijk wel mee wanneer je bedenkt dat je goed bereikbare scholen, sport- en bedrijfsterreinen, campings en woningen terugkrijgt voor een investering die meer dan 100 jaar rendement oplevert.

Veel Castricummer gaan voor hun werk dagelijks het land in. Ontsluitingswegen die het verkeer aan de randen van de gemeente soepel laten doorstromen vinden we bij De VrijeLijst een groot goed. Dat moet voor de auto net zo gelden als voor de fiets en het openbaar vervoer.  De VrijeLijst neemt de ambities over van de fietsersbond om als fietsgemeente bij de top 20 van het land te horen. Dit hoeft niet ten koste te gaan van ruimte voor de auto maar gaat juist heel goed samen.

We zetten in op duurzaam woon- en leefmilieu. Woongebieden moeten veilig zijn en dat moet met de inrichting (straatbreedte en uitvoering) zichtbaar zijn en niet worden afgedwongen door obstakels.

Inzicht
De N203 is een provinciale weg tussen Uitgeest en Limmen met een belangrijke doorstroomfunctie. Op de N203 komt tot aan de kruising met de Zeeweg geen doorgaande weg uit. Het provinciebestuur hanteert de richtlijn dat geen rotondes worden aangelegd op wegen met afritten die een paar honderd meter verderop doodlopen. Want dat is niet alleen onveilig, ze veroorzaken files en zijn daardoor ook moeilijk oversteekbaar en onveilig voor langzaam verkeer zoals fietsers en bromfietsers.

Woonomgeving

De VrijeLijst zet zich in voor buurten en wijken die veilig en duurzaam zijn ingericht. Met maatwerkoplossingen voor parkeren, straatbreedte en wegprofielen. Betrek bewoners bij keuzes. We zijn blij dat er een voorlopig ontwerp ligt van de Omgevingsvisie die in 2022 gelijk met de invoering van de Omgevingswet wordt vastgesteld. De omgevingswet komt in de plaats van 26 wetten en biedt aan inwoners meer grip en talloze handvatten om zich met elkaar en de gemeente in te zetten voor een aantrekkelijke gemeente waar het goed en veilig wonen is. Liefst 1700 inwoners hebben tijdens enquetes in 2020 en 2021 deelgenomen aan de tot standkoming van het voorlopig ontwerp, dat momenteel ter inzage ligt.

Voorontwerp omgevingsvisie (pdf, 29 MB)

Participatie

Behalve de wettelijke taak aan gemeenten om inwoners inspraak te bieden, vindt De VrijeLijst het van groot belang dat gemeente en inwoners voortdurend met elkaar in gesprek zijn over veranderingen in onze woon- en leefomgeving. Zoals bij grote projecten als een zwembad, woningbouw, scholen, verkeersmaatregelen. Dat proces noemen we participatie. Want inwoners én gemeente hebben behoefte aan duidelijkheid en eenduidigheid. Onze wethouder heeft de handen op elkaar gekregen om participatie meer zichtbaar te maken in de hal van het gemeentehuis. Met meer mogelijkheden voor inwoners om hun mening kenbaar te maken, zoals op ikdenkmeeovercastricum.nl , spreekuren met de gebiedsregisseurs en informatie over projecten die gaande zijn. Door met elkaar het gesprek aan te gaan creëer je begrip en meer draagvlak, en kom je tot nog betere inzichten. De VrijeLijst is blij dat onze wethouder de complimenten heeft gekregen voor het participatiebeleid zoals dit vroeg in 2022 door de gebiedsregisseurs is beschreven. De nieuwe werkwijze gaat inwoners en gemeente dichter tot elkaar brengen.

Beleidskader participatie gemeente Castricum 2022 (PDF).

Energie

De VrijeLijst vindt dat het gemeentebestuur samen met de inwoners de krachten moet bundelen naar verduurzaming en een circulaire economie. Niet door inwoners zwaardere heffingen op te leggen, maar door de energietransitie voor iedereen aantrekkelijk te maken. Budgetneutraal gaan we naar klimaatneutraal, gaven we al in 2018 in ons verkiezingsprogramma aan, en we herhalen dat standpunt nog maar weer. Wat De VrijeLijst betreft gaat de gemeente haar inwoners met een lokaal duurzaamheidsfonds steunen.  In de gemeenteraad heeft De VrijeLijst het voortouw genomen dat in het energievraagstuk de leidraad van de natuurorganisaties wordt toegepast. In het duingeboed en de polders rondom de dorpen passen windmolens niet. Zonne-energie is zinvol, vooral op daken, maar ook hiervoor geldt dat zonneparken zorgvuldig moeten worden ingepast. Kernenergie is het waard om te onderzoeken, en dan vooral om de nadelen met de samenleving te delen en stil te staan bij de extreme consequenties, zoals waar we naar toe moeten met nucleair afval.

Landschap

Het unieke open landschap rond de kernen is van grote historische en culturele waarde. Onze inwoners zijn gehecht aan de dorpse kenmerken. De VrijeLijst vindt dat door nieuwbouw slim binnen de kernen in te passen de dorpse waarden behouden kunnen blijven. Geen ongebreidelde bouwdrift op landbouwgrond, en zuinig zijn op onze natuur. We komen op voor de belangen van agrariërs die biologisch boeren. De VrijeLijst zal zich verzetten wanneer open landschap en groene rafelranden, zoals het dorpsgezicht van Limmen, dreigen te verdwijnen.

Strand

De VrijeLijst is trots dat onze wethouder een einde heeft  gemaakt aan het conflict tussen de ondernemers op het strand en het waterschap over de standplaats van de paviljoens. De vier jaarrondpaviljoens zijn daardoor nu tot 2030 verzekerd van een watervergunning. We hopen dat in 2022 werk wordt gemaakt met de uitwerking van ideeën over de toekomst van het strand. Veel van die ideeën, zoals verbetering van de strandopgang, zullen ook veel geld kosten. Dat mag, vinden wij. Maar de afwezigheid van een regime voor kort parkeren aan het strand wordt vaak en geheel ten onrechte aan de gemeente verweten. Daarom dit: voor de mogelijkheid van kort parkeren op het parkeerterrein heeft de ondernemer die het parkeerterrein al decennia exploiteert geen vergunning nodig. Daar kan de ondernemer dus op elk moment dat hij wenst toe overgaan. De herbouw en vernieuwing van de overdekte fietsenstalling zullen een hele verbetering zijn, want de huidige stalling staat op instorten en is om die reden niet meer in gebruik. Het wordt nog spannend of we dit strandseizoen halen, anders zal de bestaande garage gestempeld moeten worden om te voorkomen dat honderden fietsen in de berm van de Zeeweg achtergelaten worden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is goed voor alles, in hoe we omgaan met de ruimte, gebouwen, en ook met elkaar. Iedereen is het erover eens: we willen zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen en laten sporten. Gezond bewegen verduurzaamt het leven, heeft een belangrijke sociale en maatschappelijke functie, is gezond en haalt mensen, jong en oud, uit een isolement.

Het aantal jongeren tot 18 jaar dat in Castricum woont is in 2020 gedaald met 25% naar 6700 jeugdigen. Het aantal senioren stijgt. Een kwart van onze inwoners is over enkele jaren 65 jaar en ouder. Dat zijn ruim 7900 mensen. Willen we een sportbeleid dat gedragen wordt door ‘zoveel mogelijk’ partijen? Of we laten de ontwikkelingen op ons af komen? De VrijeLijst gaat voor de eerste keuze.

Wij zien graag dat de Sportraad van Castricum samen met de sportverenigingen en de gemeente gaat verkennen hoe we onze sportcultuur toekomstgericht kunnen verduurzamen.

Twee speerpunten hebben onze prioriteit:

  1. Aandacht voor senioren in een toekomstbestendige sportsector, met oog voor de maatschappelijke functie van sport en bewegen voor zowel jeugd als senioren
  2. Zuinig zijn op de kwaliteit van sportverenigingen en –accommodaties

De VrijeLijst heeft met een amendement op de RES het voortouw genomen zodat er voor de verdere uitwerking van de energiestratgie de leidraad van de natuurorganisaties wordt toegepast. In  het duingebied of de polders rondom de dorpen passen windmolens niet en zijn ook niet kosten efficiënt. Daarentegen kan in gebieden met kassen en grote bedrijventerreinen aanleg van windmolenparken zeer zinvol zijn.

Zonnepanelen moeten passend in het landschap worden geplaatst. Kleinschalig en goed ingepast kan het een nieuw verdienmodel voor de landbouw voorstellen. Dit moet samen met grondeigenaar worden bepaald. De VrijeLijst volgt hierin de Provinciale Omgevingsverordening en de leidraad van natuurorganisaties.

De VrijeLijst zet in op de doelen van de Regionale Energiestrategie (RES). Het opwekken van energie middels wind en zon heeft hierbij de prioriteit. Energiebesparing is een ander onderwerp van de energiestrategie. Landelijk wordt ingezet op grootschalige energiewinning, bijvoorbeeld ‘Wind op Zee’. Voor de regio’s wordt gekeken naar aanvullende mogelijkheden voor warmte en energiewinning middels zon op daken of wind op land. De VrijeLijst ondersteunt de plannen binnen onze regio om zonder gebruik te maken van kernenergie de inwoners te voorzien van duurzame energie.

Inzicht
Met nog meer zonnepanelen op daken van woningen en bedrijfspanden kunnen we tot 50% en meer van de elektriciteit produceren die wij als gemeente verbruiken. Dat moeten we stimuleren en ondersteunen. Voor wie deze investering een te grote stap betekent, moet door de gemeente worden geholpen. Denkbaar zijn bijvoorbeeld gemeentelijke leningen voor zonnepanelen die in de vorm van ‘rente-energierekening’ worden terug betaald. In plaats van de stroomrekening betaal je dan de zonnepanelen op je dak af. Wat De VrijeLijst betreft, is dit een zinvol doel om de Eneco gelden voor in te zetten. Winstgevend voor inwoners, de gemeenschap en het milieu.

Zorg en werk

Lokaal kunnen we onze verantwoordelijkheid nemen voor het behoud van banen en het laten groeien van werkgelegenheid. Zoals bij de GGZ-instelling op Duin en Bosch. Woningbouw mag zorgfuncties daar niet ‘wegduwen’. De gemeente heeft zelf ook een taak ‘echte’ banen te creëren. ‘Payroll’ organisaties die medewerkers ter beschikking stellen tegen slechtere arbeidsvoorwaarden dan vast personeel hebben in gemeenten om ons heen een voet tussen de deur gekregen. Een ongewenste ontwikkeling en niet passend voor Castricum, vinden wij.

Castricum scoort niet erg hoog op de instroom van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. De VrijeLijst vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft voor een kwalitatief en kwantitatief goede invulling van beschut werk voor mensen die daarop aangewezen zijn.

 

Voor de inkoop van zorg aan mensen die dat nodig hebben zijn onze inwoners aangewezen op afspraken die daarover in de Regio Alkmaar worden gemaakt. Aanbestedingen op (jeugd)zorg en dienstverlening vinden plaats tegen de laagste prijs. Goedkoop blijkt duurkoop als daardoor lange wachtlijsten ontstaan en door hoge werkdruk de kwaliteit van de dienstverlening achteruit gaat. Castricum moet samen met Bergen, Heiloo en Uitgeest in staat zijn een systeem te ontwikkelen om zorg dichtbij huis sociaal te besteden.

Ouderenbeleid

De VrijeLijst wil opvolging geven aan de oproep van de Samenwerkende Bonden voor Ouderen om aandacht voor ouderen nadrukkelijk op te nemen in gemeentebeleid. Veel ouderen willen hun huis graag verlaten voor een geschikt huurappartement. Het is heel terecht dat de Ouderenbonden de politiek in Castricum wijzen op een raadsbesluit dat het gemeentebestuur actief met woningbouwverenigingen en vastgoedmaatschappijen op zoek moet gaan naar grond en bouwlocaties. Dan komen er ook weer woningen vrij voor gezinnen en wordt de doorstroming op de huizenmarkt bevorderd.

Een aparte plaats in de ouderenzorg neemt de aandacht en voorlichting in voor beginnend dementerenden en alzheimerpatiënten. Mantelzorg grijpt soms diep in op het leven van families, buren en goede vrienden. De gemeente kan bij hulpverlening aan ouderen toeschietelijk zijn door kleinschalige nieuwbouw van (zorg)woningen te stimuleren of bestaande complexen hiervoor geschikt te maken en zorgvoorzieningen direct in de buurt te organiseren.

Klimaat

De VrijeLijst vindt dat het gemeentebestuur samen met de inwoners de krachten moet bundelen naar verduurzaming en een circulaire economie. Niet door inwoners zwaardere heffingen op te leggen, maar door de energietransitie voor iedereen aantrekkelijk te maken. Budgetneutraal gaan we naar klimaatneutraal. Wat betreft De VrijeLijst gaat de gemeente haar inwoners met een lokaal duurzaamheidsfonds steunen.

Landschap

Het unieke open landschap rond de kernen is van grote historische en culturele waarde. Onze inwoners zijn gehecht aan de dorpse kenmerken. De VrijeLijst vindt dat door nieuwbouw slim binnen de kernen in te passen de dorpse waarden behouden kunnen blijven. Geen ongebreidelde bouwdrift op landbouwgrond, en zuinig zijn op onze natuur. We komen op voor de belangen van agrariërs die biologisch boeren. De VrijeLijst zal zich verzetten wanneer open landschap en groene rafelranden, zoals het dorpsgezicht van Limmen, dreigen te verdwijnen.

Strand

De VrijeLijst is trots dat onze wethouder een einde heeft  gemaakt aan het conflict tussen de ondernemers op het strand en het waterschap over de standplaats van de paviljoens. De vier jaarrondpaviljoens zijn daardoor nu tot 2030 verzekerd van een watervergunning. We hopen dat in 2022 werk wordt gemaakt met de uitwerking van ideeën over de toekomst van het strand. Veel van die ideeën, zoals verbetering van de strandopgang, zullen ook veel geld kosten. Dat mag, vinden wij. Maar de afwezigheid van een regime voor kort parkeren aan het strand wordt vaak en geheel ten onrechte aan de gemeente verweten. Daarom dit: voor de mogelijkheid van kort parkeren op het parkeerterrein heeft de ondernemer die het parkeerterrein al decennia exploiteert geen vergunning nodig. Daar kan de ondernemer dus op elk moment dat hij wenst toe overgaan. De herbouw en vernieuwing van de overdekte fietsenstalling zullen een hele verbetering zijn, want de huidige stalling staat op instorten en is om die reden niet meer in gebruik. Het wordt nog spannend of we dit strandseizoen halen, anders zal de bestaande garage gestempeld moeten worden om te voorkomen dat honderden fietsen in de berm van de Zeeweg achtergelaten worden.

Bomenkap

De VrijeLijst is voorstander van een groene gemeente. Bomen verhogen de woonkwaliteit voor mens en dier. Wonen in een bomenrijke omgeving is gezond en is een belangrijke factor om de doelstellingen voor CO2 reductie te halen. Een algemene kapvergunning geeft handvatten om bij bouwplanontwikkelingen en herinrichtingsprojecten te sturen op zo veel mogelijk behoud van waardevolle bomen.

De VrijeLijst is geen voorstander van de invoering van een kapvergunning voor particuliere grondeigenaren. Mensen met een tuin koesteren meestal hun groen goed en als een boom moet worden weggehaald dan is dit weloverwogen gedaan. Voor de VrijeLijst heeft een kapvergunning zin voor de openbare ruimte en op ontwikkellocaties. Het vergunning plichtig maken van bomenkap helpt voorkomen dat waardevolle bomen sneuvelen.

Autovrij centrum

Plannen én geld liggen al jaren op de plank om het dorpsplein rond de Dorpskerk en de Burgemeester Mooystraat te transformeren naar een mooi groen wandel- en winkelgebied. De VrijeLijst wil dat die plannen in uitvoering worden gebracht. Zodat een interessant dorpshart ontstaat dat leuk is om te bezoeken. Met funshop straatjes, culturele voorzieningen zoals kunstgaleries, de nabijheid van het museum Huis van Hilde en horecaterrassen. Pas dan is de boodschap van een autoluw centrum begrijpelijk voor automobilisten, ondernemers en inwoners.

Woningbouw

Ons open landschap is van grote culturele en historische waarde. Onze inwoners zijn gehecht aan de dorpse kenmerken. De VrijeLijst vindt dat door nieuwbouw slim binnen de kernen in te passen de dorpse waarden behouden kunnen blijven. Woningen zijn nodig en moeten gebouwd worden, maar niet overal en niet tegen elke prijs. De VrijeLijst is van mening dat ongebreidelde bouwdrift op landbouwgrond moet worden voorkomen als natuurbeheer en de bedrijfsvoering van agrariërs daardoor in het gedrang komen. We zullen ons verzetten als open landschap en groene rafelranden, zoals het dorpsgezicht van Limmen, dreigen te verdwijnen.
 
De VrijeLijst volgt de oproep in de Maatschappelijke Agenda om te investeren in een woningbouwprogramma met sociale woonruimten die voor iedereen toegankelijk én betaalbaar zijn. Koop en huur. We maken ons daar al sterk voor sinds de oprichting van de partij. De huizenmarkt  van Castricum is veel te eenzijdig. Rigide in te zetten op 40 % sociale huurwoningen belemmert echter te veel de ontwikkeling van woningen.
 
Gelaagde woningbouw passend in de omgeving kan juist in de kernen een passende toevoeging zijn voor het vergroten van de woningvoorraad.
 
We zetten in op duurzaam woon- en leefmilieu. Extra ruimte voor parkeerplekken moet niet ten kosten gaan van de woningbouw. Maar het mag ook niet leiden tot overlast voor de bestaande situatie. De VrijeLijst stimuleert alternatieve mobiliteitsvormen, bijvoorbeeld gebruik maken van deelauto’s. De VrijeLijst kiest voor maatwerk!
 
Het tekort aan sociale huurwoningen is niet verwijtbaar aan de instroom van statushouders. Er is in Castricum jarenlang gewoon te weinig aandacht aan sociaal wonen besteed. De VrijeLijst kiest er niet voor bewoners tegenover elkaar te zetten. Het systeem van woonruimteverdeling moet zo georganiseerd worden dat er geen lange wachtlijsten en urgenties kunnen ontstaan.

Werk en inkomen

We hebben ca. 250 inwoners met een bijstandsuitkering binnen de gemeente. Alle  deze medebewoners worden intensief begeleid en geholpen om mee te doen met de maatschappij. Doel is zo snel mogelijk een plek (terug) in de samenleving te vinden. De VrijeLijst gaat voor de uitvoering van het bestaande beleid (participatiewet).
 
De VrijeLijst is geen voorstander van gemeentelijke inkomenspolitiek. Dat hoort bij het Rijk. Cultuurparticipatie, talentontwikkeling, het stimuleren van gezondheid en bestrijden van eenzaamheid gaan voorop in onze gemeentelijke visie op sport, cultuur en welzijn. De gemeente moet erop toezien dat alle inwoners eenvoudig en vrij toegang hebben tot informatiesystemen en dat zij bibliotheken en archieven makkelijk kunnen benaderen. Mensen en met name kinderen, die in armoede leven moeten mee kunnen doen.

Kunst en cultuur

De VrijeLijst heeft ervoor gezorgd dat cultuur prominent op de politieke agenda terecht gekomen is. Cultuur is bovendien voortaan verbonden met de beleidsterreinen Toerisme en Recreatie, om Castricum zowel naar de eigen inwoners als bezoekers en recreanten op de kaart te zetten. We omarmen volmondig de cultuurnota die voor het eerst in Castricum in werking is getreden met nieuwe subsidieregelingen voor talentontwikkeling, festivals en kunstenaarsinitiatieven.

Vluchtelingen

Mocht er een opdracht vanuit de centrale overheid komen zullen we hieraan moeten voldoen.

Behoud voorzieningen

De VrijeLijst is van mening dat een beoordeling van publieke voorzieningen nodig is om te bepalen of dit een basisvoorziening is. Indien sluiting of opheffing daarvan dreigt kan worden overwogen om de OZB te verhogen voor dat specifieke doel.


Bezuinigingen moeten we binnen het domein zelf waar mogelijk doorvoeren. Als blijkt dat dat niet kan zijn andere maatregelen te overwegen.

Bioscoop

De VrijeLijst is blij met Cultureel Centrum Geesterhage. We blijven het wel eeuwig zonde vinden dat er niet voor gekozen is deze centrumvoorziening te integreren in het uitgaansgebied van het dorp en te combineren met een bioscoop. De VrijeLijst zal doen wat mogelijk is om alle culturele instellingen in Castricum te bedienen. We kijken mee naar een alternatieve locatie. Actieve staatssteun aan commerciële ondernemingen is wettelijk niet toegestaan. Waar filmhuisfuncties een maatschappelijk doel dienen, zoals het geval is bij de filmwerkgroep CineCas en bij ‘non-profit’ filmhuizen die zonder winstoogmerk geleid worden door vrijwilligers vindt De VrijeLijst het prima wanneer er een subsidierelatie met de gemeente ontstaat, bijvoorbeeld voor ondersteuning bij de vertoning bijzondere films en filmische evenementen’.

Toerisme

De VrijeLijst is voorstaander geld te investeren om de gemeente aantrekkelijker te maken. De VrijeLijst is blij dat we sinds 2018 beschikken over het fonds ‘Versterking Winkel- en Verblijfsgebieden’ dat uit de meeropbrengst uit de toeristenbelasting wordt gevoed. Met dit fonds wordt de gemeente aantrekkelijker gemaakt voor toeristen. Dit fonds wordt echter nog onvoldoende ingezet.

Bestuur

De VrijeLijst ervaart de ambtelijke fusie van Castricum met Bergen, Heiloo en Uitgeest (BUCH) nu als een ondoorzichtige constructie. Wie zit er aan het stuur? Niemand weet precies hoe de gemeenten zich tot elkaar verhouden. De VrijeLijst wil de onderwerpen die van vitaal belang zijn voor alle vier gemeenten  in een centraal bestuur regelen, terwijl de dienstverlening aan de inwoners juist weer heel lokaal tot op wijk- en buurtniveau  wordt georganiseerd.

Gezondheid

Persoonlijke integriteit staat voorop. Communicatie en voorlichting moeten optimaal worden gevoerd. Inwoners die zich niet willen laten vaccineren roepen we op hierover in gesprek te gaan. Verder is het aan de landelijke regering om wetgeving en uitvoering aan te geven.

Erfgoed

 ‘Alles van waarde is weerloos.’ De VrijeLijst vindt het een goed idee van de werkgroep Oud Castricum om één of meerdere karakteristieke elementen van het Maranatha kerkgebouw te betrekken bij nieuwbouwplannen voor dit gebouw. Het Cuypersgenootschap, ondersteund door de Bond Heemschut en de gemeentelijke monumentenraad hebben de monumentenstatus aangevraagd voor het gebouw dat vlak na de oorlog werd gebouwd, en dat sinds twee jaar een onderwijsfunctie heeft voor leerlingen van het Bonhoeffer- en Jac. P Thijsse College.

De gemeentelijke Erfgoedcommissie (Mooi Noord-Holland) zou behulpzaam kunnen zijn bij de discussie over de toekomst. De VrijeLijst wil dat we behoedzaam omgaan met de beeldbepalende panden en monumentale gebouwen in onze gemeente, en ruimhartiger subsidies verstrekken voor onderhoud. Het budget voor onderhoudssubsidies is al 20 jaar ongewijzigd. Hier kunnen we een punt van maken in de jaarlijkse evaluatie van het erfgoedbeleid. Het aantal ambtelijke uren dat voor erfgoed in Castricum wordt ingezet (nu 0,2 fte) moet omhoog, zodat we meer aandacht kunnen besteden aan het behoud, uitdragen en presenteren van locaties die een cultureel historisch van betekenis zijn (Oer-IJ, en de  kunstbunker in het PWN gebied waarvoor plannen zijn om deze een educatieve functie te geven en open te stellen voor publiek).

Sportfonds

Sport en cultuur dragen bij aan een gezond en gelukkig leven. Voor kinderen van minder draagkrachtige gezinnen bestaat in Castricum het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Van de 50.000 euro die de gemeente jaarlijks opzij legt om kinderen te steunen die willen sporten, maar wier ouders het financieel moeilijk hebben, houden we ongeveer de helft over. Zo’n 100 kinderen maken gebruik van de regeling. Dat is fijn want in Castricum is daardoor liefst 85% van de jeugdigen tot 18 jaar lid van een sportvereniging. De VrijeLijst vindt het een goed plan om het fonds ook voor volwassenen in te richten. Want ruim 1 miljoen mensen in Nederland (6% van de bevolking) is niet draagkrachtig genoeg om deel te nemen aan sport of culturele activiteiten.