Dé lokale partij voor Castricum, Bakkum, Limmen, Akersloot en De Woude

Waterschapsverkiezingen 2023

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Stem 15 maart op De VrijeLijst

Cok van Bergen Henegouw
Rene Hoogland

Stellingen

In wateroverlastgebieden inwoners stimuleren hun tuin te vergroenen

Helemaal eens
Toelichting:

Goed idee. En overigens niet alleen in wateroverlastgebieden. Bovendien eenvoudig uit te voeren tegen lage kosten. Zoals met PR campagnes op social media en in de lokale huis aan huis kranten.

Om kosten te beperken vaker wateroverlast accepteren

Oneens
Toelichting:

Inwoners moeten voor de bestrijding van wateroverlast kunnen vertrouwen op de overheid, of dat nu de gemeente is, het Hoogheemraadschap, de provincie of het Rijk.

De waterschapsbelasting verhogen om extra te investeren in maatregelen tegen de gevolgen van extreem weer

Oneens
Toelichting:
Geen lastenverzwaring aan inwoners voor maatregelen die het gevolg zijn van extreem weer. De inwoner moet voor een veilige leefomgeving kunnen vertrouwen op het oplossend vermogen van de overheid.

Als waterschap subsidies verstrekken voor de aanschaf van een regenton

Oneens
Toelichting:

Het verstrekken van regentonnen aan inwoners is een leuk idee kan dat door gemeenten aan inwoners kan worden voorgesteld.

Als waterschap meebetalen aan het klimaatbestendig maken van bestaande wijken

Eens
Toelichting:

Het is voor inwoners goed wanneer het Hoogheemraadschap inspeelt op de klimaatveranderingen en hiervoor de samenwerking aangaat met andere overheden

Om vervuiling van water tegen te gaan inzetten op: preventie of handhaving

Preventie
Toelichting:
Voorkomen is beter dan genezen. Bijvoorbeeld door medicijnen te belasten met statiegeld en de farmaceutische industrie verantwoordelijk te maken voor niet teruggegeven medicijnen

Waterschapsbelasting verhogen om extra te investeren in waterzuivering

Oneens
Toelichting:
Waterzuivering behoort tot de dagelijkse taken van ieder waterschap. Bij vervuiling geldt het principe van ‘de vervuiler betaalt’. In het voorbeeld van vervuiling door medicijnen de farmaceutische industrie

Inwoners stimuleren minder schadelijke stoffen door te spoelen of meer investeren in zuiveringen

Stimuleren
Toelichting:
Voorkomen is beter dan genezen. Bewustwording bevorderen met publiekscampagnes die oproepen restanten van vloeistoffen of medicijnen tegen vergoeding van statiegeld in te leveren.

Als waterschap windmolens plaatsen op eigen terreinen

Oneens
Toelichting:
Geen windmolens op land zonder instemming van belanghebbenden.

Als waterschap investeren in de ontwikkeling van nieuwe vormen van energieopwekking

Oneens
Toelichting:
Nieuwe vormen van energieopwekking is een taak voor overheden in het algemeen en niet specifiek voor het Hoogheemraadschap. Dat overheden daarin samen optrekken is een goede zaak

Schade door klimaatverandering: beperken met extra investeringen of repareren wanneer dit ontstaat

Geen
Toelichting:
Onderzoeken naar maatregelen die mens en dier kunnen beschermen gaan hand in hand met praktische reparaties wanneer zich schade voordoet.

Als waterschap extra investeren om alleen nog duurzame materialen in te kopen

Oneens
Toelichting:

Een circulaire economie leidt niet automatisch tot een lastenverzwaring voor inwoners, wellicht wel voor producenten

Bij investeringen van het waterschap prioriteit geven aan duurzaamheid of lage lasten

Geen
Toelichting:
De overheid – waaronder het Hoogheemraadschap – moet haar best doen, en de inwoners moeten hierop kunnen vertrouwen dat de lasten voor inwoners zo laag mogelijk blijven bij een zo hoog mogelijke duurzaamheidsambitie.

Als waterschap investeren in het terugwinnen van grondstoffen uit rioolwater

Eens
Toelichting:
De overheid – waaronder het Hoogheemraadschap – draagt eraan bij dat grondstoffen, onderdelen en producten na hun levensduur opnieuw worden ingezet waardoor de waarde behouden blijft.

Extra geld vrijmaken voor het behouden van historisch waterschapserfgoed

Neutraal
Toelichting:
Behoud van ons historisch erfgoed zoals molens en gemalen is van groot belang voor het karakteristieke landschap. Wanneer er draagvlak is om de inzet te verhogen kunnen hiervoor extra middelen worden ingezet.

Meer recreatiemogelijkheden of beter zorg voor plant en dier

Neutraal
Toelichting:
Behoud van ons historisch erfgoed zoals molens en gemalen is van groot belang voor het karakteristieke landschap. Wanneer er draagvlak is om de inzet te verhogen kunnen hiervoor extra middelen worden ingezet.

Muskusratten die overlast veroorzaken in dijken: natuurlijk beheersen of actief bestrijden

Bestrijden
Toelichting:
Muskusratten veroorzaken verzakkingen in dijken en kades. In het ergste geval kunnen dijken doorbreken en loopt een polder onder water. Ze zijn ook schadelijk omdat ze planten wegvreten en rietvogels verdringen.

Als waterschap extra investeren in het herstel van natuur en biodiversiteit

Eens
Toelichting:
Bij de zorg voor schoon en voldoende water speelt biodiversiteit een rol. Daarom hebben de waterschappen inmiddels afpraken gemaakt om de biodiversiteit te versterken.

Extra investeren in natuurvriendelijke oevers

Neutraal
Toelichting:
Natuurvriendlijke oevers kunnen bijdragen aan een betere waterkwaliteit maar om hierin extra te investeren moet dit wel eerst aangetoond worden.

Alle exoten bestrijden of de natuur haar gang laten gaan

Bestrijden
Toelichting:
Invasieve exoten bedreigen de natuur. In de landen van de Europese Unie geldt een exotenverordening waarop planten en dieren staan die schade toebrengen aan de natuur.

Als waterschap: biodiversiteit op dijken bevorderen of focussen op de veiligheid van dijken

Neutraal
Toelichting:
Een beheer gericht op verschraling, dus minder meststoffen in de bodem, geeft meer biodiversiteit en vergroot de veiligheid op dijken.

In geval van droogte water eerst naar: naatuurgebieden of landbouwgebieden

Neutraal
Toelichting:

Stresstesten op natuurveranderingen bij langdurige droogte wijzen uit dat een gebiedsgerichte aanpak nodig is bij het toedelen van water aan landbouw- en/of natuurgebieden

Betaling van zuiveringsheffing door inwoners: vastbedrag of afhankelijk van watergebruik

Neutraal
Toelichting:
De zuiveringsheffing moet (blijven) bestaan uit een vaste component en afhankelijk van het daadwerkelijke watergebruik uit een variabele component.

Kosten van het waterschap voor landbouw laten betalen door: agrarische sector of alle inwoners

Neutraal
Toelichting:
Inwoners betalen nu 90% van de rekening, tegen 10% voor de agrarische sector. Dit moet stoppen. Ook voor de agrarische sector komt een vaste component en een variabele component voor het daadwerkelijke watergebruik.

Waterschapsbelasting verhogen voor vervuilende bedrijven

Eens
Toelichting:
Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ geldt ook hier.

Kennis van het waterschap ter beschikking stellen aan ontwikkelingslanden: actief promoten of alleen op verzoek uitgeven

Actief promoten
Toelichting:
Brede welvaart houdt niet op bij de provinciegrenzen

Als waterschap inzetten op: kerntaken (waterbeheer, zuivering en veiligheid) of een breder pakket (inclusief recreatie, energie en klimaat)

Neutraal
Toelichting:
Inwoners moeten er op kunnen vertrouwen dat alle taken die verband houden met waterbeheer, zuivering, veiligheid, energie en klimaat door de gezamenlijke overheden met zorg worden vervuld

Lobbyen voor afschaffing van geborgde zetels voor het natuurbeheer en agrariërs

Eens
Toelichting:
De democratische legitimiteit van onze rechtsstaat maakt dat iedere stemgerechtigde ingezetene stemrecht heeft in een open en transparante bestuurscultuur waarvan alle zetels open staan

De kwijtscheldingsnorm: behouden of verhogen

Verhogen
Toelichting:
De verschillen tussen arm en rijk nemen toe. Zolang inkomenspolitiek deze verschillen niet verkleinen zijn toelagen en kwijtscheldingen noodzakelijk

Als waterschap extra investeren in cyberveiligheid

Eens
Toelichting:
De gevaren als gevolg van cybercriminaliteit nemen toe. Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgt voor en veilige leefomgeving.