De omhekking van de fietsenstalling aan het eind van de Zeeweg is veel strandbezoekers die op de fiets komen een doorn in het oog. De stalling is eigendom van de provincie en wordt beheerd en onderhouden door dezelfde ondernemer die ook het parkeerplein voor auto’s exploiteert. Door instortingsgevaar is de stalling afgesloten. De VrijeLijst wil van het gemeentebestuur weten waarom het maar niet lukt de stalling veilig en gebruiksvriendelijk open te stellen. Onderstaande vragen zijn voorgelegd aan het college van B en W.

1 Kan het college bovenstaande analyse volgen en is hij het eens met de strekking ervan? Graag corrigeren en aanvullen waar de samenvatting niet correct of onvolledig is.

2 Het strandseizoen is 22 mei jl geopend. Met het oog op de Pinksterdagen en de vakanties; binnen hoeveel dagen na ontvangst van deze schriftelijke vragen onderneemt het college actie die er per direct toe leidt dat de fietsenstalling op het dek weer opengesteld kan worden?

3 Is, wanneer en op welke wijze is de ondernemer aangesproken op het achterstallig onderhoud?

4 Welke maatregelen treft het college – zoals het aanbrengen van tijdelijke opstelplekken voor fietsen aan de randen van het plateau – indien de ondernemer zich ondanks herhaalde verzoeken niet laat aanspreken op het terugplaatsen van de stempels, dan wel worden andere passende maatregelen getroffen die de loods weer veilig maken voor gebruik van het bovendek?

5 Is de waarneming juist dat de ondernemer het treffen van veiligheidsmaatregelen aan de loods koppelt aan de vergunning die loopt voor het bouwen van een nieuwe loods, waarvan gebruik en omvang afwijken van de huidige planregels in het vigerende bestemmingsplan wat een snelle en soepele afgifte van een omgevingsvergunning bemoeilijkt?

6 Is het college met De VrijeLijst van mening dat een goed en velig gebruik van fietsopstelplekken voorgaat boven de vergunningprocedure tussen overheid en ondernemer?

7 Is het college met De VrijeLijst van mening dat eventuele kosten aan de loods om deze weer veilig te maken voor gebruik van het dek, voor rekening komen van de ondernemer?

8 Overigens kan onze fractie zich op reden van praktische aard voorstellen dat het treffen van maatregelen voor fietsparkeerders elders op het plateau voor rekening komen van de gemeente. Hierin voorziet de gemeentebegroting op dit punt. Eens?

We rekenen op een gunstig en snel antwoord van het college.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *